KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej: „RODO”, informuję, że:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

  Henryk Chwaliński, Zenon Purc Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe HENZEN sp.j. w Lublinie z siedzibą w: 20-211 Lublin, ul. Gospodarcza 27
  KRS: 00007149

 2. DANE KONTAKTOWE W ZAKRESIE RODO

  Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
  kontakt w zakresie RODO, e-mail: info@henzen.com.pl, nr tel.: (+48) 817460892

 3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków związanych ze świadczeniem usług , na podstawie:
  a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jako że dane są niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług ,
  b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – jako że dane są niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym obowiązków księgowych i prawno-podatkowych,
  c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jako że dane są niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, przez które należy rozumieć w szczególności: zapewnienie możliwości dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami, monitorowanie dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez administratora..

 4. >ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: pracownicy oraz zleceniobiorcy administratora upoważnieni do przetwarzania danych, sądy powszechne, administracyjne i organy administracji, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności właściwe urzędy skarbowe.

 5. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

  Administrator nie przekaże Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że zajdzie taka konieczność w związku z korzystaniem z usług informatycznych podmiotów, których siedziba znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.

 6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy o świadczenie usług, jednak nie krócej niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy, a dane przetwarzane w celu wypełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności podatkowych i rachunkowych) – do momentu wygaśnięcia tych obowiązków.

 7. POUCZENIE O PANI/PANA UPRAWNIENIACH

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO) oraz prawo ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), a także prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO).
  W przypadku gdy przekazał/a Pani/Pan administratorowi dane osobowe za zgodą na ich przetwarzanie, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. PRAWO WNIESIENIA SKARGI

  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza Pani/Pana prawa, w tym przepisy RODO.

 9. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług . Nieprzekazanie danych spowoduje niemożność realizacji umowy o świadczenie usług i związanych z nią obowiązków prawno-podatkowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 10. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI BĄDŹ PROFILOWANIA

  Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.